Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je PP-TREND, spol. s r.o., IČO: 36 324 523 zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 13329/R (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim (spotrebiteľom), ktorej predmetom je nákup prostredníctvom stránky www.mokkafloor.sk.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba spôsobilá na právne úkony (spotrebiteľ), alebo právnická osoba (ktorá je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu www.mokkafloor.sk. Spotrebiteľom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“).

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu a je zo strany spotrebiteľa návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

INFORMÁCIE O PREDÁVAJÚCOM

PP-TREND, spol. s r.o.

Hviezdoslavova 152/29
972 01 Bojnice

Telefón: 0905 224 515 (denne v čase od 8:00 – 16:00 hod),
E-mail: info@mokkafloor.sk

IČO: 36 324 523
DIČ: 2020078973
IČ DPH: SK2020078973


OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY

Predávajúci so Spotrebiteľom uzatvára na diaľku zmluvu, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru na internetovej stránke www.mokkafloor.sk predávajúceho.
Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému písomnou formou: e-mailom cez e-shop.

Po spätnom potvrdení objednávky kupujúceho, ktoré Predávajúci zasiela e-mailom, vzniká záväzná kúpno-predajná zmluva je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Za spätné potvrdenie sa nepovažuje automatický e-mail, ktorý dostanete ihneď po zaslaní objednávky. Tento email slúži iba ako informácia o zaevidovaní objednávky v našom elektronickom systéme.
Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať spotrebiteľa o dodatočné potvrdenie objednávky. V prípade, že overenie nie je úspešné, prípadne spotrebiteľ nereaguje na emailovú požiadavku predajca do 5 dní od jej odoslania, predávajúci považuje takúto objednávku za neplatnú a vykoná jej stornovanie.


CENY A OZNAČENIE TOVARU

U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedené označenie predmetného tovaru, vrátane opisu hlavných vlastností tovaru.

U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke uvedená celková cena tovaru v mene EUR. Táto cena je konečná, vrátane všetkých daní a poplatkov okrem nákladov na doručenie. Platná je vždy cena v čase odoslania objednávky, pričom predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzavretú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv.

Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch produktu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce Predávajúceho s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.


DODACIE LEHOTY

Tovar expedujeme najneskôr do 5 pracovných dní od prijatia objednávky v prípade kuriérskou službou, ak sa jedná o nad rozmerný tovar budeme Vás informovať o termíne dodania (zvyčajne do 10 dní), prípadne v prípade platby na účet po obdržaní ceny za objednávku na Predávajúcim stanovený bankový účet. O dostupnosti tovaru Vás budeme informovať.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.
Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomí Predávajúci Kupujúceho v čo možno najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. 

Ak sa Predávajúcemu nepodarí tovar zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas Kupujúci s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje Kupujúceho odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcii alebo dodatočných poplatkov.

Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie.
V prípade bankového prevodu vopred ako Kupujúcim zvoleného spôsobu platby však odosiela Predávajúci tovar až po pripísaní celej čiastky na účet /t.j. vrátane poštovného/

Vlastnícke právo na tovar prechádza na Kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.


SPÔSOB DODANIA TOVARU A MIESTO

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená Kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej na objednávke. Miestom plnenia zmluvy tovaru sa taktiež rozumie aj osobné odovzdanie produktu predávajúcim spotrebiteľovi.
Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov alebo osobne uvedených v objednávke, alebo na základe dohody so spotrebiteľom.
V prípade, ak si spotrebiteľ tovar neprevezme a tovar sa Predávajúcemu vráti späť, Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od Kupujúcemu požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na Kupujúceho.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (kuriér) alebo nesprávne zadanou adresou prijímateľa. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.


SPÔSOB PLATBY

Spotrebiteľ uhrádza sumu objednávky:
– prevodným príkazom na základe vystavenej zálohovej faktúry alebo faktúry
– vkladom na účet predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry alebo faktúry
– platba kartou
– na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu
– osobne pri prevzatí

Poštovné je spotrebiteľ povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. V e-shope sú všetky ceny tovaru a dopravy konečné. K uvedeným cenám tovaru pripočítava Predávajúci nasledovné poštovné:

 

POŠTOVNÉ A INÉ POPLATKY

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

CENY POŠTOVNÉHO DO 30 kg

Kuriérska spoločnosť

  • 6.50€ (jednotná cena)

CENY POŠTOVNÉHO NAD 30 kg

Rozvoz tovaru kuriérom mokkafloor.sk

  • 96€ (jednotná cena)

Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené Kupujúcemu na uvedený e-mail do 24 hodín od zaslania objednávky k odsúhlaseniu konečnej ceny dopravy.
Iné poplatky ani balné Predávajúci neúčtuje. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe zákazníkovho želania môže byť Kupujúcemu účtované poštovné za každú zásielku samostatne.


STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s Kupujúcim, t.j v deň, kedy Predávajúci overuje objednávka u Kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi Predávajúci Kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

V prípade požiadavky zrušenia objednávky nie sú Kupujúcemu účtované žiadne poplatky spojené s týmto úkonom. V prípade, že Kupujúci uhradil objednávku platbou vopred (bankovým prevod) Predávajúci vráti Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní spôsobom, akým vopred zaplatenú úhradu prijal od Kupujúceho (vrátením – prevodom na bankový účet).


ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
Právo na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo emailom na info@mokkafloor.sk , pričom môže použiť formulár k Oznámenie o odstúpení od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal najneskôr v posledný deň lehoty.

V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže Kupujúci uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Ak sa Kupujúci rozhodne vrátiť tovar, oznámi to Predávajúcemu vopred e-mailom a uvedie spôsob, akým bude tovar doručený. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá. Vrátený tovar Predávajúci odporúča Kupujúcemu zaslať ako doporučenú zásielku alebo pri vyššej hodnote tovaru aj ako poistený balík. Ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy na základe odstúpenia od zmluvy, poškodený tovar bude vrátený odosielateľovi. Za takto vzniknuté škody Predávajúci nenesie zodpovednosť.

Po odstúpení od zmluvy Predávajúci Kupujúcemu vráti všetky platby, ktoré boli uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Platba za zakúpený tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho . Kupujúci má povinnosť zaslať Tovar späť na adresu Predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle Kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.
Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Záručná doba pri nových výrobkoch je zákonom stanovená doba 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú Kupujúcim – Spotrebiteľom. Kupujúci – Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že je uzatváraná kúpna zmluva Kupujúcim – podnikateľom ich vzťah sa riadi obchodným zákonníkom, ktorý neobsahuje zákonnú záruku.

PREDÁVAJÚCI ZODPOVEDÁ SPOTREBITEĽOVI ZA:

– dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky
– odoslanie tovaru bez vád
– dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii
– priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si spotrebiteľ neprial inak.

PREDÁVAJÚCI NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA:

– oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér)
– oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa
– poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.)

Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním vlhkosti nad 7,5%, nedodržaním určenej rovinnosti 2mm na 2 metre. Iným extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s bežným používaním výrobku a návodom výrobcu. Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie výrobku jeho používaním.